Passer'a GitPasser'a Başvuru Yap

KVKK ve Açık Rıza Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydinlatma Metni


 İçerik
 
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.


İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Passer Teknoloji Anonim Şirketi’ne (“Şirket” ve/veya “Passer”) ait https://www.passerapp.com/ internet sitesinin (“Site”)/Mobil uygulamaların işletilmesi sırasında Site/Mobil uygulama kullanıcıları/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Passer ile paylaşılan veya Passer’ın, Veri Sahibi’nin Site/Mobil uygulamayı kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.
 
 Passer tarafından tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.
 
KVKK’nın 5/2. ve 6/3. maddelerde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinin bulunmaması halinde ilgili kişisel veri(leri) ancak açık rızanıza dayalı olarak işlenebilecektir. Rızanızı her zaman geri alma imkanına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
 
 Hangi veriler tarafımızdan işleniyor ?


 Passer platformunda yer alan üyelik koşullarını kabul ederek mobil cihazlara kurulan uygulamadan giriş yapan ve platformda yer alan ürünleri takip eden ve/veya satın alan kişiler "Üye" olarak tanımlanmaktadır. Passer platformunda üye olmanız halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
 
 1. İşlem Güvenliği Bilgileri 

Kullanıcı adı ve şifreler, IP adresi ve başkaca internet üzerinden kimlik belirleyiciler, Hesap ayarları, Tarayıcı türü ve sürümleri, Zaman dilimi ve yer ayarları, Uyumlu tarayıcı ekleri, türleri ve sürümleri, İşletim sistemleri ve platformu, İnternet sitemize ve internet sitemizin kullanımına, ürünlere ve hizmetlere ilişkin bilgilere erişebilmek için kullandığınız aygıtlardaki diğer teknolojiler)
 
 1.1 İşlem Güvenliği Bilgisinin İşlenilme Amaçları

 Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi
 
 1.2 İşlenmenin Dayandığı Hukuk Sebep(ler)
 
Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Açık rıza
 
 2. Kimlik Bilgileri ve İletişim Bilgileri
 
Ad, Soyad, T.C. kimlik no, Telefon no, Adres, E-posta adresi

2.1 Kimlik Bilgileri ve İletişim Bilgilerinin İşlenilme Amaçları

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibin ve Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi; Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Süreçlerinin Yürütülmesi;
 
 2.2 İşlenmenin Dayandığı Hukuk Sebep(ler)
 
Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması, Açık rıza
 
 3. İş Ortakları İçin Hukuki İşlem Bilgileri

Ad-Soyad, T.C./Vergi kimlik no,Telefon no, Adres, E-posta adresi,Uyuşmazlık durumunda dava dosya bilgileri, İhtarnameler, adli/idari yazışmalarda yer alan veriler,Banka hesap bilgileri
 
 3.1 İş Ortakları İçin Hukuki İşlem Bilgilerinin İşlenilme Amaçları
 
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi;

3.2 İşlenmenin Dayandığı Hukuk Sebep(ler)

 Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması


Kişisel Verilerin Saklanılması ve Güvenliği

Passer ile paylaşılan kişisel veriler, Passer’ın kontrolü ve gözetimi altındadır. Passer, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki en iyi eforu sarfedebilmek adına:
 
 Web sitesi, mobil site ve mobil uygulama aracılığıyla Trendyol'a ilettiğiniz kişisel verileriniz SSL (Secure Sockets Layer) teknolojisi kullanılarak korunmaktadır.
 
  Kişisel verilere yetkisiz erişimleri engellemek için erişim ve yetki kontrolleri uygulanmaktadır.

 
KVKK Madde 11. Kapsamındaki Haklarınız ve Bize Başvuru Yöntemleriniz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinize aktarıldığını üçüncü kişilere bildirme,
 • Yasa ve diğer düzenlemelerin ilgili hükümlerine uygun olarak verilerinizin işlenmiş olmasına rağmen, işlenmeyi gerektiren nedenlerinin ortadan kalkması veya imha edilmesinin istenmesi halinde kişisel verilerinizin silinmesi ve bu bağlamda aktarılan kişisel verilerinizin işlenmesi halinde üçüncü şahıslara bildirilmesini talep etme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
   
   Kişisel verilerinize ilişkin başvurularınızı ve taleplerinizi Passer Teknoloji A.Ş.’ye iletebilirsiniz. Başvurunuzu değerlendirmemize müteakip mümkün olan en kısa sürede ve başvurunuzun bize ulaşmasından itibaren en geç otuz gün içinde size geri dönüş sağlayacağız.